Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Dåp


For å avtale dåp, tek du kontakt med eit av dei tre kyrkjekontora.

 

Dåpssamtalen:
Ring gjerne tidleg å avtale kva for gudsteneste som er best eigna til dåp, og når det høver med dåpssamtale. Dåpssamtalen er anten i heimen eller på prestekontoret, og presten vil gjerne møte begge foreldra.

Dåp i anna kyrkje enn der ein bur:
Det er greitt å velje å ha dåpen på ein annan plass enn der familien bur for tida. Då er det vanleg å ha kontakt med kyrkjekontoret både der ein bur og der ein ynskjer å ha dåp. På dåpsstaden vil det kunne avtalast kva for dag det passar med dåp, og det vil vere naturleg med ei kort innføring i lokale skikkar i kyrkja. Dåpssamtalen er det rettast å ha i kyrkjelyden der ein bur.

Namneval:
Dåp og namngjeving er to forskjellige ting. I dåpen tek Gud barnet inn i si kristne kyrkje.Namnet er noko foreldra avgjer anten barnet skal døypast eller ikkje. Difor får foreldre eit skjema for val av namn frå folkeregisteret. Vi bed om at dette skjemaet vert fylt ut i god tid før dåpssamtalen og send til folkeregisteret.

Du kan og lese meir om dåp på nettsidene til Den norske Kyrkja.

Tilbake